Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2011

bealwayshappy
Ktoś kiedyś powiedział, że żegnać się, to jakby trochę umierać. Ten ktoś nie miał racji. Ja cały umierałem. Po raz kolejny.
— Jacek Inglot ("Porwanie sabinek")

August 16 2011

bealwayshappy
0404 74cc 390
Reposted fromnacpanazyciem nacpanazyciem viawrednaania wrednaania
bealwayshappy
0785 b6e7 390
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viawrednaania wrednaania
bealwayshappy
0965 15f0 390
Reposted fromjajebie jajebie viacynamon cynamon
bealwayshappy
8271 b5f9 390
Reposted fromthinspo thinspo viacynamon cynamon
bealwayshappy
8524 d645 390
Reposted fromskywriter skywriter viacynamon cynamon
bealwayshappy
9240 bfac
Reposted fromcynamon cynamon viajunk junk
bealwayshappy
Ale myśli można powtarzać w nieskończoność, w przeciwieństwie do słów.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viajunk junk
bealwayshappy
Reposted fromlugola lugola viajunk junk
bealwayshappy
A o cokolwiek chodzi, nie bierz tego tak poważnie. Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna. Naprawdę. Szczególnie nocą. Noc przesadza.
— E.M. Remarque
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viajunk junk
bealwayshappy
5822 ed65 390
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viajunk junk
bealwayshappy
0621 3717 390
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viajunk junk
bealwayshappy
3342 c505 390
Reposted fromSnooboo Snooboo viajunk junk
bealwayshappy
bealwayshappy
Reposted fromlouve louve viajunk junk
bealwayshappy
Budzić się z kimś. Spać przytulonym. Przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeśli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest.
— Wyśnione miłości
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viajunk junk
bealwayshappy
6487 9f2a 390
Reposted fromsowaaa sowaaa viajunk junk
bealwayshappy
8896 2c49 390
Reposted fromproof proof viajunk junk
bealwayshappy
3261 75ec 390
Reposted fromnatej natej viajunk junk
bealwayshappy
4745 f88b 390
właśnie tak miało być tego lata... 
Reposted frommoje-zycie moje-zycie viajunk junk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl